شرایط :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

شرایط اخذ مدرک معادل کاردانی تا دکترا از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

  • ۸۹۷
اصول ساختار معادلسازی سوابق در پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

enlightened شرایط مدرک معادل کاردانی: داشتن مدرک دیپلم یا پیش و 2 سال سابقه کار

enlightened شرایط اخذ مدرک معادل کارشناسی: داشتن مدرک دیپلم یا کاردانی و 3 سال سابقه کار

enlightened شرایط اخذ مدرک معادل کارشناسی ارشد: داشتن مدرک کارشناسی و ارائه تحقیق و 5 سال سابقه کار

enlightened شرایط اخذ مدرک معادل دکترا: داشتن مدرک ارشد و ارائه پژوهش و یک جلد کتاب تالیفی و 10 سال سابقه کار

 

توضیحات :

۱- گواهی صادره به هیچ عنوان ارزش تحصیلی یا دانشگاهی ندارد.
۲– گواهی صادره بدلیل اینکه بار علمی ندارد بهمین خاطر به هیچ وجه امکان ادامه تحصیل بااین گواهی مقدور نمی باشد.
۳- گواهی صادره به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی مورد تایید وزارتخانه های (علوم، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش) و دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، سازمان فنی و حرفه ای نمی باشد.