شرایط اخذ مدرک معادل :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

شرایط اخذ مدرک معادل کاردانی تا دکترا از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

  • ۱۴۱۸
اصول ساختار معادلسازی سوابق در پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

enlightened شرایط مدرک معادل کاردانی: داشتن مدرک دیپلم یا پیش و 2 سال سابقه کار

enlightened شرایط اخذ مدرک معادل کارشناسی: داشتن مدرک دیپلم یا کاردانی و 3 سال سابقه کار

enlightened شرایط اخذ مدرک معادل کارشناسی ارشد: داشتن مدرک کارشناسی و ارائه تحقیق و 5 سال سابقه کار

enlightened شرایط اخذ مدرک معادل دکترا: داشتن مدرک ارشد و ارائه پژوهش و یک جلد کتاب تالیفی و 10 سال سابقه کار