قیمت مدرک :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

تعرفه های مدرک معادل و همسطح پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

  • ۵۴۶
تعرفه های گواهینامه صلاحیت حرفه ای پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران
  • مدرک معادل و همسطح کاردانی دانش کاربردی بهمراه ریزنمرات  :

هزینه های (مشاوره مدارک،بررسی مدارک،تعیین سطح،صدور مدارک و پست مدارک) :: مبلغ 3.500 میلیون تومان


  • مدرک معادل و همسطح کارشناسی دانش کاربردی بهمراه ریزنمرات و کارت دانش پذیری :

هزینه های (مشاوره مدارک،بررسی مدارک،تعیین سطح،صدور مدارک و پست مدارک) : مبلغ 5.500 میلیون تومان


  • مدرک معادل و همسطح کارشناسی ارشد دانش کاربردی بهمراه ریزنمرات و کارت دانش پذیری :

هزینه های (مشاوره مدارک،بررسی مدارک،تعیین سطح،صدور مدارک و پست مدارک) : مبلغ 6.500 میلیون تومان


  •  مدرک معادل و همسطح دکترا + لوح تقدیر دکترای افتخاری و ریزنمرات و کارت دانش پذیری:

هزینه های (مشاوره مدارک،بررسی مدارک،تعیین سطح،صدور مدارک و پست مدارک) : مبلغ  8.500 میلیون تومان

 


توجه : اعتبار این تعرفه ها فقط تا تاریخ 1401/12/29 می باشد. 

تذکر: در صورت مشاهده اخذ وجه اضافی خارج از تعرفه توسط افراد دیگر برخورد خواهد شد.