مجوز پردیس دانشگاهی دانشوران از وزارت ارشاد :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران