موضوع فعالیت پردیس دانشگاهی دانشوران طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران