شهریه پردیس دانشگاهی :: پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران